HOÀNH PHI - CÂU ĐỐI - ĐẠI TỰ

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  Tên sản phẩm :Đại Tự kết hợp cuốn thư [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đại Tự kết hợp cuốn thư  [3]

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  Tên sản phẩm :Đại Tự lồng cuốn thư  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đại Tự lồng cuốn thư [3]

  Kích

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  Tên sản phẩm :Đại Tự Rồng Chầu Mặt Nguyệt  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Rồng Chầu Mặt Nguyệt [3

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  Tên sản phẩm :Đại Tự Đức Lưu Quang đục gấm chữ khảm trai [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đức Lưu Q

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  Tên sản phẩm :Đại Tự Đức Lưu Quang đục gấm [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đức Lưu Quang đục gấm [

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  Tên sản phẩm :Đại Tự Nền Trơn chữ Vàng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Nền Trơn chữ Vàng [3]

  Kíc

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Phượng Tha Thư  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Phượng Tha Thư [3]

  Kích

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Tứ Linh đục Thật  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Tứ Linh đục Thật  [3]

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Kháng Long chầu  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kháng Long chầu [3]

  Kíc

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Long Phụng [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Long Phụng [3]

  Kích thước: tù

KIỆU THỜ

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình  [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằn

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  Tên sản phẩm : Kiệu Thờ Công Giáo  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Thờ Công Giáo [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [4]

  Xuất xứ: Làng nghề

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  Tên sản phẩm : Kiệu Bát Cống   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu thờ Bát Cống  [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng  [5]

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  Tên sản phẩm : Sập Bành 4 Người Khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Sập Bành 4 Người Khiêng [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình 4 người khiêng   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  Tên sản phẩm : Kiệu Rồng 8 Người khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Rồng 8 Người khiêng [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng ngh

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  Tên sản phẩm : Kiệu Thờ Mẫu 8 Người Khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Thờ Mẫu 8 Người Khiêng  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đ

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  Tên sản phẩm : Kiệu Võng Mẫu   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Võng Mẫu  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằn

Tìm kiếm nhiều: • đồ thờ

Nếu nói tới nghệ thuật sơn mài thì không thể không nhắc tới làng nghề Cát Đằng nổi tiếng ở miền Bắc nước ta. Làng Cát Đằng thuộc xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có truyền thống làm sơn mài từ khoảng thế kỷ 11. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về nghệ thuật sơn mài của làng nghề Cát Đằng ở bài viết dưới đây nhé. Nghệ thuật sơn mài hơn 600 năm tuổi. Từ ngày xưa, đồ sơn mài đã được sử dụng rất nhiều để trang trí từ tượng gỗ, cửa võng cho tới bàn thờ, các đồ thờ cúng. Ngoài ra, các sản phẩm sơn mài có khảm trai hay khảm xà cừ hết sức tinh xảo. Trong sử sách có ghi chép lại, các sản phẩm sơn mài xuất hiện trong các lăng tẩm hay cung điện xưa như Hoàng thành Thăng Long, Đại nội Huế,...đều tới từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề Cát Đằng. Cũng từ lâu, sơn mài đã trở nên quen thuộc với biết bao thế hệ người Việt. Ban đầu, sơn mài chỉ được làm trên các tấm gỗ được chọn lọc kỹ lưỡng. Sau đó, các nghệ nhân làng Cát Đằng mới áp dụng sơn mài trên cả chất liệu mới như tre, chắp nứa. Các chất liệu này vừa rẻ lại nhẹ hơn so với gỗ. Đồng thời, các sản phẩm sơn mài trên chắp nứa hay tre vẫn đảm bảo được chất lượng nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng. Làng nghề sơn mài Cát Đằng ngày nay Hiện nay, trong tín ngưỡng thờ mẫu đều sử dụng các sản phẩm chất liệu sơn mài từ hoành phi câu đối cho tới cửa võng, bát hương và bài vị. Bởi chất liệu sơn mài thể hiện được giá trị truyền thống và nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Vì thế mà các nghệ nhân Cát Đằng đã và đang mở các lớp dạy nghề sơn mài để nét văn hóa nghệ thuật tinh xảo này được lưu truyền tới tận thế hệ sau. Ngày nay, các nghệ nhân sơn mài làng Cát Đằng đã sáng tạo thêm nhiều kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu mới để thu hút thêm nhiều người yêu nghệ thuật sơn mài cả trong nước và quốc tế. Vì thế mà các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Việt Nam đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.

036.983.6262

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 8:00 - 21:00