HOÀNH PHI - CÂU ĐỐI - ĐẠI TỰ

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  Tên sản phẩm :Đại Tự kết hợp cuốn thư [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đại Tự kết hợp cuốn thư  [3]

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  Tên sản phẩm :Đại Tự lồng cuốn thư  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đại Tự lồng cuốn thư [3]

  Kích

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  Tên sản phẩm :Đại Tự Rồng Chầu Mặt Nguyệt  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Rồng Chầu Mặt Nguyệt [3

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  Tên sản phẩm :Đại Tự Đức Lưu Quang đục gấm chữ khảm trai [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đức Lưu Q

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  Tên sản phẩm :Đại Tự Đức Lưu Quang đục gấm [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đức Lưu Quang đục gấm [

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  Tên sản phẩm :Đại Tự Nền Trơn chữ Vàng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Nền Trơn chữ Vàng [3]

  Kíc

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Phượng Tha Thư  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Phượng Tha Thư [3]

  Kích

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Tứ Linh đục Thật  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Tứ Linh đục Thật  [3]

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Kháng Long chầu  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kháng Long chầu [3]

  Kíc

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Long Phụng [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Long Phụng [3]

  Kích thước: tù

KIỆU THỜ

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình  [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằn

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  Tên sản phẩm : Kiệu Thờ Công Giáo  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Thờ Công Giáo [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [4]

  Xuất xứ: Làng nghề

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  Tên sản phẩm : Kiệu Bát Cống   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu thờ Bát Cống  [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng  [5]

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  Tên sản phẩm : Sập Bành 4 Người Khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Sập Bành 4 Người Khiêng [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình 4 người khiêng   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  Tên sản phẩm : Kiệu Rồng 8 Người khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Rồng 8 Người khiêng [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng ngh

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  Tên sản phẩm : Kiệu Thờ Mẫu 8 Người Khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Thờ Mẫu 8 Người Khiêng  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đ

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  Tên sản phẩm : Kiệu Võng Mẫu   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Võng Mẫu  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằn

Tìm kiếm nhiều: • đồ thờ

Làng nghề Cát Đằng chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ đời sống văn hóa tâm linh bằng phương pháp thủ công mỹ nghệ: bàn thờ, cửa võng, tượng gỗ, đồ thờ cúng, đồ gỗ mỹ nghệ ,tín ngưỡng thờ mẫu, hoành phi câu đối, cửa võng, bát hương, bài vị,..

036.983.6262

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 8:00 - 21:00